Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 4-Feet Services zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van 4-Feet Services zijn vrijblijvend en 4-Feet Services behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de getekende orderbevestiging door 4-Feet Services. 4-Feet Services is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 4-Feet Services dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3: Prijs en betaling

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden via automatische incasso, Ideal tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
3.3 Indien betaling niet direct en volledig bij het vervallen van de betalingstermijn heeft plaatsgevonden, is de koper aan de verkoper zonder voorafgaande ingebrekestelling een vergoeding voor rente verschuldigd van 1% per maand over het alsdan openstaande bedrag tot het tijdstip van algehele voldoening.
3.4 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling.
3.5 Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke invordering overgaat (waaronder faillissementsaanvrage), komen de kosten daarvan voor rekening van de koper, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van 4-Feet Services om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten te vorderen.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door 4-Feet Services

3.7  Indien de koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet in de door 4-Feet Services gestelde betalingstermijn zullen er extra administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen bij de eerste betalingsherinnering € 7.50 en bij de tweede herinnering € 15,-.

Artikel 4: Kwaliteit en omschrijving

4.1 De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit, en hoeveelheid als nader in het (eventueel later gewijzigde) aanbod/offerte omschreven.
4.2 De verkoper verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren die: A. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn; B. in alle opzichten gelijk zijn aan monsters en modellen, die door de verkoper en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.
4.3 Geringe kleurafwijkingen tussen artikelen kunnen voorkomen en dienen geaccepteerd te worden.

Artikel 5: Tijdstip en levering

5.1 De door 4-Feet Services opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
5.3 De goederen zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.
5.4 Indien door verkoper de goederen in productie zijn genomen is het aan de koper niet toegestaan de order geheel of gedeeltelijk te wijzigen.
5.5 Onder geen enkel voorwaarde bestaat de mogelijkheid tot wijziging of annulering van de order, indien de goederen bedrukt of geborduurd moeten worden met een door de koper gewenste naam en/of logo. In dat geval is de koper te allen tijde tot afname en betaling verplicht.

Artikel 6: Eigendomsovergang en risico

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan 4-Feet Services verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
6.2 Indien er gerede twijfel bij verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteiten van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van goederen ingevolge artikel 4 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde levering te lijden schade.

Artikel 7: Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u 4-Feet Services daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Het in behandeling nemen van reclames laat de betalingsverplichting onverlet. Bij overschrijving van de hiervoor genoemde termijn vervalt elke aanspraak jegens de verkoper.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft 4-Feet Services de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan kosteloos te herstellen, dan wel te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 De verkoper stelt zich tegenover de koper aansprakelijk voor de schade aan de goederen, optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de koper of een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.
7.4 De in lid 3 van dit artikel genoemde aansprakelijkheid vervalt indien de koper c.q. diens afnemer de goederen behandelt c.q. laat behandelen in strijd met of in afwijking van de wasvoorschriften, vermeld op het innaai-etiket en de uitvoerige wasvoorschriften, welke bij de levering door de verkoper worden gevoegd.
7.5 Indien partijen geen overeenstemming bereiken omtrent de aard van het gebrek c.q. de oorzaak hiervan zal het gerezen verschil voor een bindend advies worden voorgelegd aan TNO of een nader tussen partijen aan te wijzen onafhankelijke onderzoeksinstelling. De kosten verbonden aan deze geschillenbeslechting zullen worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij, waarbij de koper zich verplicht voor het onderzoek zekerheid te stellen voor deze kosten. Het vorenstaande schort de betalingsverplichting van de koper, als bedoeld in artikel 3 niet op.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en 4-Feet Services , dan wel tussen 4-Feet Services en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en 4-Feet Services , is 4-Feet Services niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van 4-Feet Services.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 4-Feet Services ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 4-Feet Services gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 4-Feet Services. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
9.3 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen. In dit geval is de koper een vergoeding verschuldigd van 2% van de gedeeltelijke koopsom voor elke week die is verstreken tussen het moment van aflevering van de goederen en het moment van beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 10: Wettelijke vereisten

10.1 De verkoper waarborgt, dat het ontwerp de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.
10.2 Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van goederen.

Artikel 11: Ontbinding

11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindsvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel schuld erkent.
11.2 Door de ontbinding worden over een weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 12: Toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 13: Bevoegdheid

13.1 De beslissing van alle geschillen terzake van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende is opgedragen aan de bevoegde rechter te Breda.

Hoogeveen, 28 april 2008

4-Feet Services
E.P. Verschuur (directeur)